Monthly Archives: มิถุนายน 2016

13.5 อิเล็กโทรสโคป

        คุณทราบหรือไม่ว่าวัตถุนั้นๆ มีประจุบวกหรือลบ ถ้าอยากทราบชนิดของประจุเราจะมีวิธีการทดสอบอย่างไร อยากรู้แล้วใช่ใหมครับ ถ้าอย่างนั้น เราลองมาศึกษาดูในใบความรู้ต่อไปนี้เลยละกัน

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบและประเภทของอิเล็กโทคสโคปได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายการใช้อิเล็กโทคสโคปในการตรวจสอบชนิดของประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ

13.4 การทำให้วัตถุตัวนำเกิดประจุไฟฟ้า

     เป็นอย่างไรบ้างครับ เราได้เรียนรู้การเกิดไฟฟ้าสถิต คุณสมบัติของวัตถุ การนำไฟฟ้า หรือการเป็นฉนวนแล้ว ถ้าเราต้องการทำให้วัตถุเกิดมีประจุไฟฟ้านั้นนอกเหนือจากการขัดสี หรือถูกันแล้ว จะมีวิธีอื่นอีกบ้างไหม เราลองมาศึกษาในใบความรู้ต่อไปนี้ครับ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกวิธีในการทำให้วัตถุตัวนำเกิดประจุไฟฟ้าโดยวิธีการขัดสีได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกวิธีในการทำให้วัตถุตัวนำเกิดประจุไฟฟ้าโดยวิธีการสัมผัส(แตะ)ได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถบอกวิธีในการทำให้วัตถุตัวนำเกิดประจุไฟฟ้าโดยวิธีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่นักเรียนศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้