Monthly Archives: สิงหาคม 2012

สั่งงาน ม.6/2 เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สั่งงาน ม.6/2 เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

        ให้นักเรียนดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มของตนเองแล้วทำงานต่อไปนี้ ส่งครูวันที่  7 กันยายน 2555

        1. ให้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบจากอินเตอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำให้อยู่ในรูปของ รายงาน (WORD) จำนวน 10 หน้า (โดยให้มีเนื้อหา+รูปภาพอย่างน้อย 5 หน้า)

       2. แล้วนำข้อมูลที่ได้จากรายงานมาจัดทำเป็นพาวเวอร์พอยต์นำเสนอ จำนวน 10 สไลด์ (ประกอบด้วยเนื้อหาและรูปภาพ) 

       3. เสร็จแล้วปรินต์รายงานส่งครู 1 เล่ม

       4. ไรท์ข้อมูลรายงานและพาวเวอร์พอยต์นำเสนอลงในแผ่นซีดี 1 แผ่นส่งครูวันที่  7 กันยายน 2555

       ป.ล. ถ้านักเรียนไม่อยากส่งงานหลายครั้ง กรุณานำข้อมูลที่สืบค้นได้หรือตัวอย่างรายงานมาส่งครูดูก่อน เพื่อพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม

คุณครูสมพร เหล่าทองสาร
ครูผู้สอน

สั่งงาน ม.6/3 เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สั่งงาน ม.6/3 เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

        ให้นักเรียนดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มของตนเองแล้วทำงานต่อไปนี้ ส่งครูวันที่  7 กันยายน 2555

        1. ให้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบจากอินเตอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำให้อยู่ในรูปของ รายงาน (WORD) จำนวน 10 หน้า (โดยให้มีเนื้อหา+รูปภาพอย่างน้อย 5 หน้า)

       2. แล้วนำข้อมูลที่ได้จากรายงานมาจัดทำเป็นพาวเวอร์พอยต์นำเสนอ จำนวน 10 สไลด์ (ประกอบด้วยเนื้อหาและรูปภาพ) 

       3. เสร็จแล้วปรินต์รายงานส่งครู 1 เล่ม

       4. ไรท์ข้อมูลรายงานและพาวเวอร์พอยต์นำเสนอลงในแผ่นซีดี 1 แผ่นส่งครูวันที่  7 กันยายน 2555

       ป.ล. ถ้านักเรียนไม่อยากส่งงานหลายครั้ง กรุณานำข้อมูลที่สืบค้นได้หรือตัวอย่างรายงานมาส่งครูดูก่อน เพื่อพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม

คุณครูสมพร เหล่าทองสาร
ครูผู้สอน