Monthly Archives: เมษายน 2013

ศักย์ไฟฟ้า – 13.9 – Summer Course

           เราทราบแล้วว่า ประจุจะมีสนามไฟฟ้า ณ บริเวณโดยรอบของประจุ โดยขึ้นอยู่กับระยะที่ห่างออกไปจากประจุ เราลองมาศึกษาพฤติกรรมหรือบริเวณโดยรอบของประจุไฟฟ้าว่ามีลักษณะอย่างไร การจากใบความรู้ต่อไปนี้กันเลยครับ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายศักย์ไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถคำนวณหาศักย์ไฟฟ้า ณ ตำแหน่งซึ่งห่างออกไปจากจุดประจุและตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

13.9.01

13.9.02

13.9.03

13.9.04

13.9.05

13.9.06

13.9.07

13.9.08

13.9.09

13.9.10

13.9.11

13.9.12

เส้นสนามไฟฟ้า – 13.8 – Summer Course

          เราทราบแล้วว่า แรงระหว่างประจุ 2 ประจุที่วางไว้ ณ ตำแหน่งใกล้กัน จะส่งผลต่อกัน คือ มีแรงกระทำตามการทดลองของคูลอมบ์ ซึ่งแรงระหว่างประจุนี้จะมีขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของประจุทั้งสอง และระหว่างระหว่างประจุ แต่ถ้ามีประจุเพียง 1 ตัว ประจุตัวนี้จะมีการแสดงอำนาจอย่างไรบ้าง เรามาศึกษาจากใบความรู้ต่อไปนี้กันครับ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสนามไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวกและลบได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถคำนวณหาขนาดของสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งซึ่งห่างออกไปจากจุดประจุและตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

13.7.01

13.7.02

13.7.03

13.7.04

13.7.05

13.7.06

13.7.07

13.7.08

13.7.09

13.7.10

13.7.11

13.7.12

13.7.13

สนามไฟฟ้า – 13.7 – Summer Course

       เราทราบแล้วว่า ประจุจะมีสนามไฟฟ้า ณ บริเวณโดยรอบของประจุ โดยขึ้นอยู่กับระยะที่ห่างออกไปจากประจุ เราลองมาศึกษาพฤติกรรมหรือบริเวณโดยรอบของประจุไฟฟ้าว่ามีลักษณะอย่างไร การจากใบความรู้ต่อไปนี้กันเลยครับ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติของเส้นสนามไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวกและลบได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของเส้นสนามไฟฟ้าระหว่างประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันและประจุไฟฟ้าต่างชนิดเมื่อวางไว้ไกล้กันได้อย่างถูกต้อง

13.8.01

13.8.02

13.8.03

13.8.04

13.8.05

13.8.06

13.8.07

13.8.08

13.8.09

13.8.10

13.8.11

13.8.12

13.8.13

13.8.14

13.8.15

13.8.16

แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ – 13.6 – Summer Course

        สวัสดีครับ ตอนนี้เราทราบวิธีการตรวจสอบว่าวัตถุใดๆ นั้นจะมีประจุหรือไม่ โดยพิจารณาจากการมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่าววัตถุนั้นกับอิเล็กโทรสโคปซึ่งมีทั้งแบบลูกพิทและแบบแผ่นโลหะ แล้วแรงผลักหรือแรงดึงดูดระหว่างประจุที่อยู่บนวัตถุกับอิเล็กโทรสโคปนั้นมีขนาดเท่าใด เราลองมาศึกษาดูหัวข้อแรงระหว่างประจุ โดยเป็นการทดลองของคูลอมบ์ในใบความรู้ต่อไปนี้เลยละกัน

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายการทดลองและกฎของคูลอมบ์ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถคำนวณหาแรงระหว่างประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

13.6.01

13.6.02

13.6.03

13.6.04

13.6.05

13.6.06

13.6.07

13.6.08

13.6.09

13.6.10

13.6.11

13.6.12

13.6.13

13.6.14

13.6.15

13.6.16

13.6.17

13.6.18