Monthly Archives: ธันวาคม 2015

กฎของพาสคัล

         เราได้ศึกษาแล้วว่า ความดันในของเหลวที่อยู่ในภาชนะเปิด เกิดจากความดันเกจบวกกับความดันบรรยากาศเหนือผิวของเหลว แต่ถ้ามีแรงภายนอกมากระทำต่อของเหลวที่อยู่นิ่งในภาชนะปิด ความดันในของเหลวจะเป็นอย่างไร ศึกษาได้จากเนื้อหาต่อไปนี้ครับ

         กฎของพาสคัล (Pascal’s law) กล่าวว่า “ความดันภายนอกที่กระทำต่อของเหลวที่ไม่มีการไหลและอยู่ในภาชนะปิด จะได้รับการส่งผ่านไปยังจุดต่างๆ ของของเหลวอย่างทั่วถึงและเท่ากัน”

pascal1

         กฎของพาสคัล อธิบายการทำงานของเครื่องกลผ่อนแรงที่รู้จักกันทั่วไป คือ เครื่องอัดไฮดรอลิก (hydraulic press) ซึ่งมีการได้เปรียบเชิงกลสูง

pascal2

ข้อ 2 แม่แรงยกรถยนต์เครื่องหนึ่ง มีพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบใหญ่คิดเป็น 50 เท่าของพื้นที่หน้าตัดลูกสูบเล็ก ถ้าต้องการใช้แม่แรงนี้ยกรถยนต์มวล 1500 กิโลกรัม จะต้องออกแรงกดที่ลูกสูบเล็กเท่าใด
วิธีทำ ข้อนี้โจทย์กำหนดให้ พื้นที่ A1 = 50A2 และบอก F1 มาในรูปของมวล เราต้องทำเป็นน้ำหนักเสียก่อน โดย F1 = mg
จาก

นั่นคือ ต้องออกแรงกดที่ลูกสูบเล็ก 300 นิวตัน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง กฎของพาสคัล
http://www.slideshare.net/uwijitta/2-40494752

ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับกฏของพาสคัลไปใช้ครับ

ตัวอย่างการนำความรู้เกี่ยวกับกฏของพาสคัลไปใช้ครับ

แล้วเด็ก ม.6 เราจะทำบ้างได้หรือไม่

ที่มา :
https://sites.google.com/site/xoongfong/kd-khxng-phas-khal
https://pound1983.wordpress.com/room/sci30203-2/fluid/pascal/
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/15/9/Fluid/pascal.htm
http://www.mwit.ac.th/~ampornke/content_PPT_PHYs40104/PPT_zip2/ppt_30202_30203/pdf_30202/PPT_SCI30202_2556/04_pascal_law.pdf
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/1667-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81?groupid=273

 

****************************************************

ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยใด
ให้นักเรียนถามได้ในโพสต์นี้เลย
หรือไปที่กลุ่มเรียนฟิสิกส์ ม.6 ปี 2558 

https://www.facebook.com/groups/458487757652783/

GroupPhysicsM658

หรือแฟนเพจเรียนฟิสิกส์ ม.6 กับครูสมพร
ได้เลยนะครับ 

https://www.facebook.com/groups/458487757652783/

FanpagePhysicsM6

เครื่องมือวัดความดัน

สวัสดีครับ นักเรียนที่น่ารักทุกคน สำหรับหัวข้อนี้เราจะศึกษาเครื่องมือวัดความดันในของไหล จะเป็นอย่างไรมาติดตามได้เลยครับ

การวัดความดัน (Pressure measurement)

อุปกรณ์วัดความดันของของไหลที่นิยมใช้กันมี 2 ประเภท คือ
1. แมนอมิเตอร์ (Manometer)
2. เบาวน์ดันเกจ (Boundon gauge)

1. แมนอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้หลักการสมดุลของลำของเหลวที่ต้องการวัดความดันกับลำของของเหลวอย่างเดียวกัน หรือต่างชนิดกัน แบ่งออกเป็น
          1.1 แมนอมิเตอร์อย่างง่าย ประกอบด้วยหลอดแก้วปลายเปิด 2 ด้าน ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับจุดที่ต้องการวัดความดัน ปลายอีกด้านหนึ่งเปิดสู่บรรยากาศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ไพโซมิเตอร์ แมนอมิเตอร์แบบหลอดแก้วรูปตัวยู

 

รูปตัวอย่างไพโซมิเตอร์ที่ใช้วัดความดันของของไหลในท่อ

ไพโซมิเตอร์เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ใช้วัดความดันของของไหล ประกอบด้วยหลอดแก้วยาวที่มีปลายข้างหนึ่งติดตั้งเข้ากับผนังท่อหรือภาชนะที่ต้องการวัดความดันของของไหล ปลายอีกด้านจะชี้ขึ้นด้านบนด้วยความยาวประมาณที่ของไหลในท่อจะไม่ล้นออกมา ระดับความสูงของของเหลวในหลอดจะบอกถึงความดัน

แมนอมิเตอร์แบบหลอดแก้วรูปตัวยู

เนื่องจากเมื่อใช้ไพโซมิเตอร์วัดความดันของของไหลที่มีน้ำหนักเบา จะต้องใช้หลอดแก้วขนาดยาวมากทำให้ไม่สะดวกและยุ่งยากในการวัด อีกทั้งยังใช้วัดความดันของแก๊สไม่ได้ แก๊สจะฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ จึงต้องเปลี่ยนมาใช้แมนอมิเตอร์แบบหลอดแก้วรูปตัวยู ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับจุดที่ต้อ การวัด ปลายอีกด้านเปิดสู่บรรยากาศ ภายในหลอดแก้วบรรจุของเหลวที่มีความถ่งจำเพาะมากกว่าของเหลวที่ต้องการวัด ของเหลวที่นิยมใช้ คือ ปรอท น้ำมัน น้ำเกลือ เป็นต้น ของเหลวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกความดันของของไหลภายในท่อหรือภาชนะที่ต้องการวัด ซึ่งจะอ่านเป็นค่าระดับความสูงของของเหลวภายในหลอดแก้วและความสูงของของไหลที่ต้องการวัด แล้วนำมาเข้าสมการเพื่อคำนวณความดันในของไหลต่อไป
แมนอมิเตอร์ชนิดปลายปิดก็สามารถใช้วัดความดันของแก๊สได้เช่นเดียวกัน โดยลำความสูงของปรอทที่แตกต่างกันของท่อทั้งสอง («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§#9651;«/mo»«/math»h) เป็นความดันของแก๊สโดยตรง

เช่นในรูป ถ้า «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§#9651;«/mo»«/math»h = 500 มิลลิเมตร ความดันของแก๊สก็เท่ากับ 500 mmHg

          1.2 แมนอมิเตอร์แบบวัดความต่าง แมนอมิเตอร์แบบความแตกต่างมักจะใช้วัดความดันแตกต่างระหว่าง 2 จุด หลักการคำนวณใช้หลักการคำนวณเหมือนแมนอมิเตอร์แบบหลอดแก้วรูปตัวยู โดยพิจารณาที่ตำแหน่งระดับความลึกของของเหลวชนิดเดียวกันที่ตำแหน่งนี้จะมีความดันเท่ากัน

รูปแมนอมิเตอร์แบบวัดความต่าง

           1.3 แมนอมิเตอร์แบบเอียง ในการวัดความดันของของไหลที่มีความดันไม่มาก ถ้าใช้แมนอมิเตอร์ธรรมดาวัดจะอ่านค่าได้ไม่ละเอียด จึงต้องมาใช้แมนอมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าได้แม้ว่าความดันจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็ตาม แมนอมิเตอร์ที่นิยมใช้ก็คือ แมนอมิเตอร์แบบเอียง ค่าความแตกต่างที่วัดได้จะวัดออกมาเป็นความยาวของของเหลวภายในหลอดแก้ว แล้วนำมาคำนวณค่าความดันที่แตกต่างกันต่อไป

รูปแมนอมิเตอร์แบบเอียง

2. เบาวน์ดันเกจ
ถึงแม้ว่าแมนอมิเตอร์จะมีการนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางแต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้วัดความดันสูงๆ หรือใช้วัดงานที่มีความดันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงมีการนำเบาวน์ดันเกจมาใช้ในงานลักษณะดังกล่าวแทน โดยหลักการทำงานของเบาวน์ดันเกจ คือ เมื่อต้องการวัดจะนำเกจไปต่อเข้ากับภาชนะบรรจุของไหล เช่ยการวัดความดันของออกซิเจนภายในถัง หลังจากต่อแล้วเมื่อเปิดวาล์วของไหลภายในภาชนะจะไหลเข้สไปในท่อของเบาวน์ดัน ท่อเบาว์นดันจะยืดตัวออกมีผลทำให้เข็มที่ต่อกับท่อเบาวน์ดันเกิดการเคลื่อนที่ไปตามสเกลบนหน้าปัด และสามารถอ่านค่าความดันได้ตามตัวเลขที่แสดงไว้

รูปแสดงการใช้อุปกรณ์วัดความดันทั้งแมนอมิเตอร์และเบาวน์ดันเกจ
ที่มา : การวัดความดันของของไหล
URL : http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/1668-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5?groupid=273
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. Manometer / มาโนมิเตอร์

 

****************************************************

ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยใด
ให้นักเรียนถามได้ในโพสต์นี้เลย
หรือไปที่กลุ่มเรียนฟิสิกส์ ม.6 ปี 2558 

https://www.facebook.com/groups/458487757652783/

GroupPhysicsM658

หรือแฟนเพจเรียนฟิสิกส์ ม.6 กับครูสมพร
ได้เลยนะครับ 

https://www.facebook.com/groups/458487757652783/

FanpagePhysicsM6