ทดสอบความรู้หลังเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแส – 14.10 – Summer Course

กำหนดให้

เครื่องหมาย ^ หมายถึง ยกกำลัง เช่น 10^2 มีความหมายว่า 10 ยกกำลัง 2

1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าใดให้พลังงานเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี

 •  ก. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
 •  ข. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 •  ค. คู่ควบความร้อน
 •  ง. เซลล์สุริยะ
2. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าในข้อใดกำเนิดจากสิ่งมีชีวิต

 •  ก. Bioelectric
 •  ข. Electrochemical cell
 •  ค. Generator
 •  ง. Thermocouple
3. การนำไฟฟ้าในโลหะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเคลื่อนที่ของสิ่งใด

 •  ก. โฮล
 •  ข. ไอออนลบ
 •  ค. ไอออนบวก
 •  ง. อิเล็กตรอนอิสระ
4. การนำไฟฟ้าในหลอดบรรจุแก๊สอาศัยสิ่งใดต่อไปนี้

 •  ก. อิเล็กตรอนอิสระ
 •  ข. อิเล็กตรอนอิสระ และโฮล
 •  ค. ไอออนบวก และไอออนลบ
 •  ง. อิเล็กตรอนอิสระ และไอออน
5. กระแสไฟฟ้าในตัวนำสามารถคำนวณหาได้จากปริมาณในข้อใดบ

 •  ก. ประจุไฟฟ้า
 •  ข. ประจุไฟฟ้า และเวลา
 •  ค. ประจุไฟฟ้า และความต่างศักย์
 •  ง. ประจุไฟฟ้า และความต้านทาน
6. อิเล็กตรอนจำนวน 1 ล้านล้านตัว เคลื่อนที่ผ่านภาคตัดขวางในเวลา 5 วินาที จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเท่าใด

 •  ก. 3.2 x 10 ^ – 6 A
 •  ข. 3.2 x 10 ^ – 7 A
 •  ค. 3.2 x 10 ^ – 8 A
 •  ง. 3.2 x 10 ^ – 9 A
7. ลวดเงินมีพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร ถ้ามีกระแสไหลผ่าน 2 แอมแปร์ ขนาดของความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระเป็นเท่าใด ถ้าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดเงินเท่ากับ 8.4 x 10^26 ลูกบาศก์เมตร และประจุของอิเล็กตรอนเท่ากับ 1.6 x 10^ -19 C

 •  ก. 1.5 x 10 ^ – 4 m/s
 •  ข. 1.5 x 10 ^ – 5 m/s
 •  ค. 1.5 x 10 ^ – 6 m/s
 •  ง. 1.5 x 10 ^ – 7 m/s
8. ข้อใดกล่าวถึงกฎของโอห์มถูกต้อง

 •  ก. เมื่ออุณหภูมิคงที่ กระแสจะแปรผันตรงกับความต่างศัีกย์
 •  ข. เมื่ออุณหภูมิคงที่ กระแสจะแปรผกผันกับความต่างศัีกย์
 •  ค. เมื่อความต้านทานคงที่ กระแสจะแปรผันตรงกับความต่างศัีกย์
 •  ง. เมื่อความต้านทานคงที่ กระแสจะแปรผกผันกับความต่างศัีกย์
9. เมื่ออุณหถูมิเปลี่ยนไป ความต้านทานของสิ่งใดที่มีค่าคงตัว และเป็นไปตามกฎของโอห์ม

 •  ก. โลหะ
 •  ข. หลอดไดโอด
 •  ค. อิเล็กโทรไลต์
 •  ง. สารกึ่งตัวนำ
10. ถ้าสีบนตัวต้านทานหนึ่งเรียงตามลำดับดังนี้ แดง ดำ น้ำตาล แดง จะอ่านค่าความต้านทานได้เป็นอย่างไร

 •  ก. 2 x 10^1 +/- 2%
 •  ข. 2 x 10^2 +/- 2%
 •  ค. 20 x 10^1 +/- 2%
 •  ก. 20 x 10^2 +/- 2%
11. แอลดีอาร์ หมายถึงข้อใด

 •  ก. ตัวต้านทานแปรค่า
 •  ข. ตัวต้านทานคุมกระแส
 •  ค. ตัวต้านทานขึ้นกับความสว่าง
 •  ง. ตัวต้านทานขึ้นกับอุณหภูมิ
12. เมื่อต่อแบตเตอรี่เข้ากับลวดโลหะ แล้ววัดความต่างศักย์ระหว่างปลายลวด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 •  ก. เมื่อเพิ่มความยาว กระแสไฟฟ้าจะมากขึ้น
 •  ข. เมื่อลดความยาว กระแสไฟฟ้าจะมากขึ้น
 •  ค. เมื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัด กระแสไฟฟ้าจะมากขึ้น
 •  ค. เมื่อลดพื้นที่หน้าตัด กระแสไฟฟ้าจะลดลง
13. วัตถุในข้อใดที่มีสภาพต้านทานสูงที่สุด

 •  ก. ทองแดง
 •  ข. แพลทินัม
 •  ค. นิโครม
 •  ง. แมงกานิน
14. เมื่อลดพื้นที่หน้าตัดลง 2 เท่า ความต้านทานของลวดจะเป็นอย่างไร

 •  ก. ลดลง 4 เท่า
 •  ข. ลดลง 2 เท่า
 •  ค. คงที่
 •  ง. เพิ่มขึ้น 2 เท่า
15. สภาพนำยวดยิ่ง (Superconductor) คืออะไร

 •  ก. สภาพนำไฟฟ้าต่ำสุด
 •  ข. สภาพต้านทานสูงสุด
 •  ค. สภาพต้านทานเป็นศูนย์
 •  ง. สภาพนำไฟฟ้าเป็นศูนย์
16. ตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง ใช้สารในข้อใดทำให้เกิดอุณหภูมิวิกฤต

 •  ก. ฮีเลียมเหลว
 •  ข. ไนโตรเจนเหลว
 •  ค. ออกซิเจนเหลว
 •  ง. อาร์กอนเหลว
17. แรงเคลื่อนไฟฟ้าในแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแทนด้วยสัญลักษณ์ใด

 •  ก. E
 •  ข. W
 •  ค. Q
 •  ง. V
18. ข้อใดกล่าวถึงการหากำลังไฟฟ้าได้ถูกต้อง

 •  ก. W = QV
 •  ข. Q = It
 •  ค. P = IR
 •  ง. P = V^2 /R
19. ข้อใดกล่าวถูกเมื่อนำตัวต้านทานต่อกันแบบอนุกรม

 •  ก. ความต้านทานรวมมีค่าลดลง
 •  ข. ศักย์ไฟฟมีค่าเท่ากันทกจุด
 •  ค. กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานมีค่าเปลี่ยนไป
 •  ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
20. เมื่อนำตัวต้านทานขนาด 15 โอห์ม และ 20 โิอห์ม มาต่อกันแบบอนุกรม ค่าความต้านทานรวมเป็นเท่าใด

 •  ก. 5 โอห์ม
 •  ข. 15 โอห์ม
 •  ค. 35 โอห์ม
 •  ง. 40 โอห์ม
21. ข้อใดกล่าวผิดถูกเมื่อนำตัวต้านทานต่อกันแบบขนาน

 •  ก. Rรวม = R1 + R2
 •  ข. Iรวม = I1 + I2
 •  ค. Vรวม = V1 = V2
 •  ง. Vรวม = IRรวม
22. เมื่อนำตัวต้านทานขนาด 10 โอห์ม และ 40 โิอห์ม มาต่อกันแบบขนาน ค่าความต้านทานรวมเป็นเท่าใด

 •  ก. 5 โอห์ม
 •  ข. 8 โอห์ม
 •  ค. 10 โอห์ม
 •  ง. 30 โอห์ม
23. นำแบตเตอรี่ขนาด 15 โลต์ ความต้านทานภายใน 2 โอห์ม ต่อกับอนุกรมกับแบตเตอรี่ขนาด 10 โลต์ ความต้านทานภายใน 1 โอห์ม จะให้ผลลัพธ์ตามข้อใด

 •  ก. ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 5 โวลต์ ความต้านทานภายในรวม 1 โอห์ม
 •  ข. ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 5 โวลต์ ความต้านทานภายในรวม 3 โอห์ม
 •  ค. ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 25 โวลต์ ความต้านทานภายในรวม 1 โอห์ม
 •  ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 25 โวลต์ ความต้านทานภายในรวม 3 โอห์ม
24. นำแบตเตอรี่ขนาด 5 โลต์ ความต้านทานภายใน 1 โอห์ม จำนวน 2 เซลล์มา่ต่อกันขนาน จะให้ผลลัพธ์ตามข้อใด

 •  ก. ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 5 โวลต์ ความต้านทานภายในรวม 1 โอห์ม
 •  ข. ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 5 โวลต์ ความต้านทานภายในรวม 2 โอห์ม
 •  ค. ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 10 โวลต์ ความต้านทานภายในรวม 1 โอห์ม
 •  ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม 10 โวลต์ ความต้านทานภายในรวม 2 โอห์ม
25. นำแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ต่้อเข้ากับหลอดไฟที่มีความต้านทาน 100 โอห์ม จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่าใด

 •  ก. 0.12 แอมแปร
 •  ข. 1.20 แอมแปร
 •  ค. 12.0 แอมแปร
 •  ง. 120 แอมแปร
26.ถ้าต้องให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน 200 โอห์มเป็นปริมาณ 2 แอมแปร์ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดเ่ท่าใด

 •  ก. 50 โวลต์
 •  ข. 100 โวลต์
 •  ค. 200 โวลต์
 •  ง. 400 โวลต์
27. ต่อแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ เข้ากับหลอดไฟพบว่ามีกระแสไหลผ่าน 0.45 แอมแปร์ อยากทราบว่าหลอดไฟมีความต้านทานเท่าใด

 •  ก. 4.05 โอห์ม
 •  ก. 20.0 โอห์ม
 •  ค. 40.5 โอห์ม
 •  ง. 200 โอห์ม
28. เครื่องวัดทางไฟฟ้าถูกพัฒนาขึ้นมาจากอุปกรณ์ชนิดใด

 •  ก. แกลแวนอมิเตอร์
 •  ข. แอมมิเตอร์
 •  ค. โวลต์มิเตอร์
 •  ง. โอห์มมิเตอร์
29. เมื่อต้องการให้เครื่องวัดสามารถวัดกระแสได้มากขึ้นต้องปฏิบัติเช่นไร

 •  ก. ต่อตัวต้านทานชันต์แบบขนานกับเครื่องวัด
 •  ข. ต่อตัวต้านทานมัลติพลายเออร์แบบขนานกับเครื่องวัด
 •  ค. ต่อตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบอนุกรมกับเครื่องวัด
 •  ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
30. ต่อตัวต้านทานแบบแปรค่าและแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องวัดเพื่อให้วัดค่าได้สูงขึ้น เป็นหลักการของเครื่องวัดใด

 •  ก. โอห์มมิเตอร์
 •  ข. โวลต์มิเตอร์
 •  ค. แอมมิเตอร์
 •  ง. แกลแวนอมิเตอร์
31. เครื่องมือวัดที่สามารถวัดได้ทั้งกระแส ความต่างศักย์ และความต้านทานไฟฟ้า คือข้อใด

 •  ก. บารอมิเตอร์
 •  ข. มัลติมิเตอร์
 •  ค. เทอร์โมมิเตอร์
 •  ง. แอลอีดี
32. ป้ายข้างกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าบอกตัวเลข 1,200 W 220 V หมายถึงข้อใด

 •  ก. กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้ามีกำลังไฟฟ้า 1,200 W
 •  ข. กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า 220 V
 •  ค. กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าเกิดกระแสไฟไหลผ่าน 5.45 A
 •  ง. ถูกทุกข้อ
33. เตารีดไฟฟ้าขนาด 1000 W เมื่อต่อกับไฟบ้านขนาด 220 V จะเกิดกระแสไฟไฟ้าไหลผ่านเท่าใด

 •  ก. 2.27 แอมแปร์
 •  ข. 4.55 แอมแปร์
 •  ค. 6.82 แอมแปร์
 •  ง. 9.08 แอมแปร์
34. เมื่อต่อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 600 วัตต์ เข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 220 โวลต์ เป้นเวลา 30 นาที จะมีพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นเท่าใด

 •  ก. 132,000 จูล
 •  ข. 264,000 จูล
 •  ค. 1,08,000 จูล
 •  ง. 2,160,000 จูล
35.การเดินสายไฟ้้เข้าบ้านจากระบบจ่ายไฟไฟฟ้ากี่สาย

 •  ก. 2 สาย
 •  ข. 3 สาย
 •  ค. 4 สาย
 •  ง. 5 สาย
36. สายใดที่มีไฟฟ้าไหลในสาย

 •  ก. สาย L
 •  ข. สาย N
 •  ค. สาย D
 •  ง. สาย E
37. แผงควบคุมไฟฟ้าในอดีตต่างจากแผงควบคุมไฟฟ้าในปัจจุบันอย่างไร

 •  ก. แผงควบคุมไฟฟ้าอดีตไม่มีฟิวส์
 •  ข. แผงควบคุมไฟฟ้าอดีตไม่มีสะพานไฟ
 •  ค. แผงควบคุมไฟฟ้าอดีตประกอบด้วยฟิวส์ และสะพานไฟ
 •  ง. แผงควบคุมไฟฟ้าอดีตประกอบด้วยฟิวส์สะพานไฟฟ้ารวม และสะพานไฟฟ้าย่ิอย
38. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการเลือกใช้ฟิวส์ให้เหมาะสมกับบ้าน

 •  ก. จำกัดปริมาณกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์
 •  ข. เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนขึ้นที่ระบบสายไฟ
 •  ค. เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 •  ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
39. ไฟฟ้ารั่ว คืออะไร

 •  ก. ไฟฟ้าในวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินปริมาณที่ต้องการ
 •  ข. ไฟฟ้าในวงจรเกิดการรั่วออกมาเข้าสู่โครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 •  ค. ไฟฟ้าในวงจรเคลื่อนที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าสู่ตัวคน
 •  ง. ไฟฟ้าในวงจรเคลื่อนที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน
40. เพื่อเป็นป้องกันไฟฟ้าดูด ควรปฏิบัติตนอย่างไร

 •  ก. กไม่จับต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อตัวเปียก
 •  ข. สวมใส่รองเท้าพลาสติกเมื่อเดินบนพื้นเปียก
 •  ค. ต่อสายดินเข้ากับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 •  ง. ถูกทุกข้อ

About somporndb

Physics Teacher at Dongbungpisai Navakarn Nusorn School Nadoon District Mahasarakam Province Thailand.

Posted on พฤษภาคม 15, 2013, in ไฟฟ่ากระแส and tagged . Bookmark the permalink. 5 ความเห็น.

 1. ชาตรี นิลวรรณ์

  ขอเฉลยหน่อยครับ

 2. ขอเฉลยหน่อยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: