การประกวด “Thailand Social Media Award 2013”

การประกวด “Thailand Social Media Award 2013”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี ๒๕๕๕” สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้ครูสามารถสร้างบล็อกและใช้เครื่องมือ Social Media นำมาเป็นช่องทาง ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการใช้เครื่องมือ Social Media ขยายเป็นเครือข่ายไปทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงพัฒนา องค์ความรู้ ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓” ขึ้น มีรายละเอียดในการประกวด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น)

กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด

๑. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นเอง และต้องไม่เคยได้รับรางวัล ในการประกวดที่ใดมาก่อน
๒. ให้เสนอชื่อ Blog พร้อมทั้งมีเนื้อหาภายในบล็อกให้สอดคล้องกัน
๓. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็น Blog ที่สร้างจาก http://www.wordpress.com เท่านั้น
๔. เนื้อหาภายใน Blog จะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเท่านั้น โดยสามารถเลือกเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ หรือเป็นเนื้อหาบูรณาการก็ได้ โดยให้มีเนื้อหาภายในบล็อกอย่างน้อย ๒๐ เรื่อง
๕. Blog ที่ผลิตนั้นจะต้องมีการเชื่อมโยงเครื่องมือ Social Media อื่นๆ ดังนี้ SlideShare, Flickr, Facebook, Twitter, YouTube โดยกำหนดให้มีการเชื่อมโยงอย่างน้อย ๓ เครื่องมือ
๖. ต้องสร้างสถานการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Blog โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกระบวนการคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ และให้เกิดมีการโต้ตอบระหว่างกัน ได้แก่ ครูกับครู, ครูกับนักเรียน, นักเรียนกับนักเรียน
๗. เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
๘. คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ผลงานที่เห็นว่าไม่สมควรต่อการเผยแพร่ เช่น ขัดต่อกฎหมาย หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นต้น
๙. ผลงานที่ได้รับรางวัล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีสิทธิ์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
๑. กรอกใบสมัครพร้อมส่งผลงานได้ที่ http://www.thaismedu.com
๒. สามารถส่งผลงาน ๑ ชิ้น ต่อ ๑ ท่านเท่านั้น
กำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
๑. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์
http://www.thaismedu.com และเข้ารับมอบรางวัล (สถานที่และวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบตอนประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล)

ประเภทรางวัล

ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมโล่เกียรติยศ รายละเอียดดังนี้

๑. เงินรางวัล จำนวน ๓๔ รางวัล
– รางวัลประเภทยอดเยี่ยม จำนวน ๔ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
(คัดเลือกจากผลงานที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑ จาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นทั้งหมด ๔ ระดับชั้น
คือ ๑. ระดับประถมศึกษาตอนต้น ๒. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ๓. มัธยมศึกษาตอนต้น ๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย)

– รางวัลประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒๐ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

– รางวัลพิเศษขวัญใจมหาชน ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

Download เอกสาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

จดหมายประชาสัมพันธ์ถึงเขต รับสมัครส่งสื่อการเรียนรู้เข้าร่วมประกวด

 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ที่มา : http://thaismedu.com/wsite/2013/02/การประกวด-thailand-social-media-award-๒๐๑๓/

About somporndb

Physics Teacher at Dongbungpisai Navakarn Nusorn School Nadoon District Mahasarakam Province Thailand.

Posted on กุมภาพันธ์ 18, 2013, in ทันโลกไอที and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: