ฟิสิกส์ ม.6 ปี 2555

       เอกสารที่ทำการเผยแพร่ดังต่อไปนี้้้เป็นรายงานการใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม เรื่องไฟฟ้าสถิต ประกอบการเรียนรายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยยินดีน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป

1. รายงานการพัฒนานวัตกรรมบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม เรื่องไฟฟ้าสถิต

1.1 หน้าปก

1.2 บทคัดย่อ

1.3 คำนำ

1.4 สารบัญ

1.5 บทที่ 1 บทนำ

1.6 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.7 บทที่ 3 การดำเนินการวิจัย

1.8 บทที่ 4 ผลการวิจัย

1.9 บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

1.10 บรรณานุกรม

1.11 ภาคผนวก

2. คู่มือการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม เรื่องไฟฟ้าสถิต

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
สมพร เหล่าทองสาร
โดย somporn laothongsarn อนุญาตให้ใช้ได้ตาม
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ
.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ somporndb.wordpress.com.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้
อาจมีอยู่ที่ https://somporndb.wordpress.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: