ผลงานนักเรียน

          สวัสดีครับ สำหรับหน้านี้เป็นพื้นที่ของนักเรียนที่ชอบทดลองค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ที่มีการค้นพบ หรือการทดลองสนุกๆ ที่อยากให้เพื่อนนักเรียนคนได้เข้ามาร่วมกันศึกษาหาความรู้และช่วยกันวิจารณ์ผลงาน ซึ่งผลงานที่จะเผยแพร่ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมการทดลองทางไฟฟ้าสถิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4-5 กับคุณครูสมพร เหล่าทองสาร ในภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับการใช้เทคนิคการสอนแบบ Coaching & Mentoring (C&M) ซึ่งได้รับการความรู้จากท่านวิทยากร โดยคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำนวยการจัดการอบรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จะเป็นอย่างไรลองติดตามผลงานได้เลยครับ

       ป.ล. วีดิโอคลิปใดที่ยังมีข้อบกพร่องขอคำแนะนำติชมได้นะครับ เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ขึ้นในโอกาสต่อไป …

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร กลุ่ม RareITEM ม.6/1 

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่ม Rare ITEM ม.6/1 ประกอบด้วย
1. นางสาวกัลยาพร แจ่มแจ้ง
2. นางสาวณัฐริกา พัฒโท
3. นางสาวรัตน์มณี สิทธิชัย
4. นายสิทธิพงษ์ ภุมมา

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

*************************************

ผลงานการสร้างหนังสั้น/ตัดต่อหนังสั้น
เรื่องรังสีแกมมา กลุ่มนายสุทธิเกียรติ โคตรชมพู ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

*************************************

ผลงานการสร้างหนังสั้น/ตัดต่อหนังสั้น
เรื่องแสง กลุ่มนางสาวกัลยาพร แจ่มแจ้ง ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

*************************************

ผลงานการสร้างหนังสั้น/ตัดต่อหนังสั้น
เรื่องรังสีเอกซ์ กลุ่มสิทธิพงษ์ ภุมมา ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

*************************************

ผลงานการสร้างหนังสั้น/ตัดต่อหนังสั้น
เรื่องรังสีอินฟราเรด กลุ่มนายศราวุธ ขึ้นกันกง ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

*************************************

ผลงานการสร้างหนังสั้น/ตัดต่อหนังสั้น
เรื่องรังสีอัลตราไวโอเลต กลุ่มนายอัมรินทร์ ทำนา ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

*************************************

ผลงานการสร้างหนังสั้น/ตัดต่อหนังสั้น
เรื่องคลื่นวิทยุ กลุ่มนายธีรภัทร โยไทยเคลื่อน ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

*************************************

ผลงานการสร้างหนังสั้น/ตัดต่อหนังสั้น
เรื่องคลื่นไมโครเวฟ กลุ่มนายรัฐพล ญาติพร้อม ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

*************************************

ผลงานการสร้างหนังสั้น/ตัดต่อหนังสั้น
เรื่องคลื่นโทรทัศน์ กลุ่มนายนิรันดร์ ลีหล้าน้อย ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

*************************************

 

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มจันทร์จิรา บุญยัสสะ ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

 
การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มประภารัตน์  แก้วสว่าง  ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มยุวดี  บุญตา  ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มขวัญทิพย์  แคนสี  ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มศักดิ์สิทธิ์ ชัยอินทร์ศูนย์  ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสรณ์ศิริ  ชัยฤทธิ์  ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มอรวี  ศึกนอก  ม.6/1
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสุภาพร  แก้วนารี  ม.6/2
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มกิตติมา  เกี้ยมแสนเมือง  ม.6/2
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มพัชราภรณ์  ลีหล้าน้อย  ม.6/2
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสุทธิดา  ชาแสง  ม.6/2
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มภารตี  ภารตุ้มเหลา  ม.6/2
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มวิภาฎา  พะโคสี  ม.6/3
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสุวรรณา  สร้อยจิตร  ม.6/3
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มวรรณวิภา  ยาวาปี  ม.6/3
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มมลฤดี  ยศกล้า ม.6/3
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสกาวเดือน  อินธิจักรา ม.6/3
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

………………………………………………………

เก็บตกการถอดบทเรียนฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2 ปี 2556

001001

       ผ่านพ้นไปด้วยดีกับการนำเสนอโครงงานการศึกษาในหัวข้อฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ ของนักเรียนระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 มีหลายกลุ่มที่ทำได้ดี หลายคนที่ตั้งใจพรีเซนต์งาน แต่บางคนอาจเตรียมตัวมาไม่ดี ทำให้เนื้องานอาจไม่ได้ดังหวัง ฝากไว้กับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือนักเรียนที่จะไปทำงานก็แล้วแต่ ขอให้ตั้งใจทำงานทีได้รับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำอย่างสุดความสามารถ น้อมรับกับคำชม คำวิจารณ์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง สมกับการศึกษาตลอดชีวิต นะนักเรียนที่รัก ก่อนที่พวกเราจะจบการศึกษาก็ขออวยพรให้คนที่ยังไม่ได้ที่เรียนให้สอบติดในสถานศึกษาที่ต้องการทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเอกชน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเรา หรือที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯก็ตาม คนที่ไปทำงานก็ขอให้ได้งานทำที่ดีๆ มีเงินเดือนสูงๆตามระดับงานและความสามารถของเรา อย่าลืมมาดูประกาศผลการเรียนหน้าห้องวิชาการประมาณวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 และเตรียมซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศน์ในวันที่ 18 มีนาคม 2557

ปล.มากันให้ได้ทุกคนนะครับ

skt-001

 

skt-002

skt-003

skt-004

skt-005

skt-006

skt-007

skt-008

 

 

Love Never End……..

002002

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: