คลังเก็บหมวดหมู่: ฟิสิกส์ ม.6

ฟิิสิกส์ ม.6

เก็บตกการถอดบทเรียนฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2 ปี 2556

001001

       ผ่านพ้นไปด้วยดีกับการนำเสนอโครงงานการศึกษาในหัวข้อฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ ของนักเรียนระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 มีหลายกลุ่มที่ทำได้ดี หลายคนที่ตั้งใจพรีเซนต์งาน แต่บางคนอาจเตรียมตัวมาไม่ดี ทำให้เนื้องานอาจไม่ได้ดังหวัง ฝากไว้กับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือนักเรียนที่จะไปทำงานก็แล้วแต่ ขอให้ตั้งใจทำงานทีได้รับผิดชอบเป็นอย่า่งดี ทำอยา่งสุดความสามารถ น้อมรับกับคำชม คำวิจารณ์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง สมกับการศึกษาตลอดชีวิต นะนักเรียนที่รัก ก่อนที่พวกเราจะจบการศึกษาก็ขออวยพรให้คนที่ยังไม่ได้ที่เรียนให้สอบติดในสถานศึกษาที่ต้องการทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเอกชน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเรา หรือที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯก็ตาม คนที่ไปทำงานก็ขอให้ได้งานทำที่ดีๆ มีเงินเดือนสูงๆตามระดับงานและความสามารถของเรา อย่าลืมมาดูประกาศผลการเรียนหน้าห้องวิชาการประมาณวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 และเตรียมซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศน์ในวันที่ 18 มีนาคม 2557

ปล.มากันให้ได้ทุกคนนะครับ

kt-001

kt-002

kt-003

kt-004

kt-005

kt-006

kt-007

kt-008

Love Never End……..

002002

การถอดบทเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครัั้งที่ 6

การนำเสนองาน  รหัสวิชา ว 33202 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์แผนใหม่

m602-06-01

m602-06-02

m602-06-03

m602-06-04

m602-06-05

การศึกษาในหัวข้อ  สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส และปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก

ผู้จัดทำโครงงาน

นายจำลอง  โพธิบุดดี  เลขที่ 4  ม.6/2

นายศรายุทธ  สอนสุข  เลขที่ 10  ม.6/2

นางสาวฐิติกานต์  รัดจันทอง   เลขที่ 16  ม.6/2

นางสาวกมลรัตน์  บุญเรือง   เลขที่ 22  ม.6/2

นางสาวขนิษฐา  น้อยวิบล   เลขที่ 28  ม.6/2 

วันที่ 6 มีนาคม 2557   เวลา  12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

การถอดบทเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครัั้งที่ 5

การนำเสนองาน  รหัสวิชา ว 33202 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์แผนใหม่

m602-05-01

m602-05-02

m602-05-03

m602-05-04

m602-05-05

การศึกษาในหัวข้อ อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน

ผู้จัดทำโครงงาน

นายพิทักษ์ชัย  จัตวี  เลขที่ 1  ม.6/2

นายนรรศรุทธ์  สาทอง  เลขที่ 7  ม.6/2

นางสาวกาญจนา  บัวน้ำอ้อม  เลขที่ 13  ม.6/2

นางสาวพิมพ์วิมล  เมรุด  เลขที่ 19  ม.6/2

นางสาวธัญญาเรศ  รักไธสงค์  เลขที่ 25  ม.6/2 

วันที่ 6 มีนาคม 2557   เวลา  12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

การถอดบทเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครัั้งที่ 4

การนำเสนองาน  รหัสวิชา ว 33202 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์แผนใหม่

602-04-01

602-04-02

602-04-03

602-04-04

602-04-05

การศึกษาในหัวข้อ การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด และมิลลิแกน
[
Rutherford Experimental, Millikan Experimental.]

ผู้จัดทำโครงงาน

นายกมล   ผลภาสุข เลขที่ 3  ม.6/2

นายวธันยู  ศรีสุข เลขที่ 9  ม.6/2

นางสาวชิดชนก  บุตตะนันท์  เลขที่ 15  ม.6/2

นางสาวเรืองผกา  นามเหลา เลขที่ 21  ม.6/2

นางสาวอมรพรรณ  รัตพูน  เลขที่ 27  ม.6/2 

วันที่ 5 มีนาคม 2557   เวลา  12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

การถอดบทเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครัั้งที่ 3

การนำเสนองาน  รหัสวิชา ว 33202 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์แผนใหม่

602-03-01

602-03-02

602-03-03

602-03-04

602-03-05

การศึกษาในหัวข้อ แบบจำลออะตอม [Thomson, Rutherford, Millikan]

ผู้จัดทำโครงงาน

นายธีระชัย  สีทาจันทร์  เลขที่ 2  ม.6/2

นายมนตรี  ใหญ่สมพงษ์  เลขที่ 8  ม.6/2

นางสาวกิตติมา  เกี้ยมแสนเมือง  เลขที่ 14  ม.6/2

นางสาวระพีพร ปินะโต  เลขที่ 20  ม.6/2

นางสาววรัญญา  สุพะกำ  เลขที่ 26  ม.6/2

วันที่ 5 มีนาคม 2557   เวลา  12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

การถอดบทเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครัั้งที่ 2

การนำเสนองาน  รหัสวิชา ว 33202 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์แผนใหม่

602-02-01

602-02-02

602-02-03

602-02-04

602-02-05

การศึกษาในหัวข้อ รังสีเอกซ์ เลเซอร์ และควอนตัม

ผู้จัดทำโครงงาน

นายไชยพจน์  ชำนาญสิงห์ เลขที่ 6  ม.6/2

นางสาวพัชราภรณ์ ลีหล้าน้อย  เลขที่ 12  ม.6/2

นางสาวภารตี  ภารตุ้มเหลา  เลขที่ 18  ม.6/2

นางสาวสุภาพร  แก้วนารี  เลขที่ 24  ม.6/2

นางสาวญาณี  ปาละโค  เลขที่ 30  ม.6/2

วันที่ 4 มีนาคม 2557   เวลา  12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,072 other followers